Acht mega trends die de vastgoedsector zullen ontwrichten

 

De internationale vastgoedsector maakt flinke veranderingen door als gevolg van nieuwe technologieën op het gebied van onder meer smart buildings, mobiliteit, blockchain en slimme havens en steden. Deloitte heeft de acht belangrijkste mega-trends in vastgoed op een rijtje gezet.


Elk jaar brengt Deloitte een rapport uit waarin wordt gekeken naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de vastgoedwereld en de kansen en uitdagingen die hieruit volgen. In de ‘Real Estate Predictions 2017’ is er veel aandacht voor nieuwe technologieën en de manier waarop die kunnen worden geïntegreerd binnen gebouwen of zelfs hele steden. Deloitte heeft de bevindingen van het onderzoek onderverdeeld in acht voorspellingen voor het komende jaar.


1. Smart buildings en cyberrisico’s

Deloitte voorziet de komende tijd veel ontwikkeling op het gebied van ‘smart buildings’: gebouwen die met behulp van de nieuwste technologieën gebruikers van het gebouw voorzien van handige diensten op het gebied van onder meer verlichting, verwarming, luchtkwaliteit en veiligheid. Dit soort gebouwen zullen in de toekomst grote concurrentievoordelen kunnen opleveren en tevens nieuwe inkomstenstromen genereren op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid. Tegelijkertijd zorgt de ontwikkeling ervoor dat de vastgoedsector meer te maken zal krijgen met cyberrisico’s. Het ‘slim’ maken van gebouwen bestaat grotendeels uit het creëren van connecties tussen het gebouw en de activiteiten die daarin plaatsvinden. Hierdoor zal de vastgoedsector moeten leren omgaan met gevaren die eerder voorbehouden waren aan de ICT-sector.


2. Crowdsourcing

Het idee van crowdsourcing – dat uitgaat van het gezamenlijke probleemoplossend vermogen van een grote groep individuen – is de laatste jaren steeds populairder geworden. Deloitte verwacht dat dit binnen de vastgoedsector met name gevolgen zal hebben voor het personeelsbeleid. Wanneer bedrijven erin slagen optimaal gebruik te maken van crowdsourcing, betekent dit mogelijk dat zij minder fulltime specialisten in dienst hoeven te hebben. Ook kan het bedrijven helpen zich gemakkelijker aan te passen aan een steeds sneller veranderende markt. De opkomst van crowdsourcing kan er ook voor zorgen dat bedrijven opnieuw moeten gaan nadenken over de inrichting van hun kantoren, zo zou de behoefte aan vaste werkplekken kunnen afnemen terwijl de vraag naar een flexibele werkomgeving juist toeneemt.


3. Veranderende mobiliteit

De wijze waarop mensen zich verplaatsen is altijd van grote invloed geweest op gebiedsontwikkeling. Momenteel spelen er volgens Deloitte dusdanig veel ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, dat dit ervoor zal zorgen dat wij onze leefomgeving hierop moeten gaan aanpassen. De twee belangrijkste ontwikkelingen zijn de komst van zelfrijdende auto’s en de toenemende mate waarin mensen een auto met elkaar delen. Zelfrijdende auto’s zouden ervoor kunnen zorgen dat locatie een minder belangrijke factor wordt binnen de onroerend goed-sector, aangezien de reistijd dan niet meer als verloren tijd hoeft te worden beschouwd. Initiatieven voor het delen van auto’s, met als bekendste voorbeeld Uber, kunnen ertoe leiden dat men met name in grote steden minder snel geneigd is een eigen auto te kopen. Stadsplanners moeten er rekening mee houden dat er in de toekomst wellicht minder parkeerplaatsen nodig zijn.


4. De toekomst van werk

Deloitte ziet ook veel veranderingen op het gebied van werk. Verregaande automatisering heeft tot gevolg dat er voor de uitvoering van routineuze taken steeds minder vaak een beroep wordt gedaan op mensen. Daarnaast maken steeds meer werkgevers gebruik van outsourcing en crowdsourcing om de flexibiliteit van de organisatie te verbeteren en de vaste lasten terug te dringen. Anderzijds zijn de wensen van werknemers ook aan verandering onderhevig. Zo is er een grote behoefte aan meer mobiele connectiviteit om daarmee flexibel werken mogelijk te maken. Om met deze veranderingen om te gaan is het volgens Deloitte niet verstandig voor elke ontwikkeling een aparte strategie te bedenken, in plaats daarvan moet er juist een overkoepelende strategie zijn die aangeeft hoe men kan inspelen op het samenspel tussen de verschillende ontwikkelingen.


5. Blockchain

Blockchain is een digitaal gedistribueerde boekhouding waarvan identieke kopieën worden bijgehouden op de computer van iedereen die lid is van het netwerk. Alle partijen kunnen oude toevoegingen bekijken en nieuwe toevoegingen doen. Transacties zijn gegroepeerd in blokken waarvan de een na de ander wordt toegevoegd zodat er een keten van blokken ontstaat. De verbindingen tussen de blokken en hun inhoud zijn cryptografisch beschermd om te voorkomen dat oude transacties kunnen worden aangepast of vernietigd. Dit houdt in dat de boekhouding en transactienetwerk kunnen worden vertrouwd zonder dat daar centraal gezag voor nodig is. Deloitte is ervan overtuigd dat blockchain ook voor de onroerend goed-sector van grote betekenis kan zijn en werkt momenteel aan een proef waarin blockchain wordt ingezet om leasecontracten in vast te leggen.


6. Standaardisatie data

In de afgelopen jaren zijn er binnen de vastgoedwereld internationaal erkende standaarden ontstaan omtrent de financiële waardering van onroerend goed. Het hebben van gestandaardiseerde data is een voorwaarde om effectief gebruik te kunnen maken van het volledige proces van dataverwerking. Deze waarderingen zijn echter nog zeer afhankelijk van de precisie van de data die in die waardering wordt toegepast, terwijl het verkrijgen van precieze data geen eenvoudige opgave blijkt te zijn. Desondanks verwacht Deloitte dat het delen van gestandaardiseerde informatie tussen verschillende (vastgoed)bedrijven een belangrijke ontwikkeling is voor de nabije toekomst.


7. Veranderende havens

De wereldwijde maritieme sector bevindt zich volgens Deloitte in een lastige periode waarin vrachten weinig opbrengen en bedrijven hun strategie moeten heroverwegen. Het adviesbureau ziet binnen deze turbulente periode drie belangrijke ontwikkelingen: ten eerste zal er een soortgelijke ontwikkeling plaatsvinden als bij de zogenaamde ‘smart buildings’, ten tweede rekent men op meer samenwerking tussen verschillende havens (met name in Europa) om op die manier beter om te kunnen gaan met lagere opbrengsten en beter het hoofd te bieden aan machtige concurrenten, en ten derde zal een afname van het gebruik van fossiele brandstoffen in combinatie met de opkomst van nieuwe technologieën ervoor zorgen dat veel havens zich aan deze veranderende realiteit zullen moeten aanpassen door zich bijvoorbeeld te richten op een van de opkomende industrieën.


8. Slimme steden

Net als gebouwen en havens, kunnen ook hele steden slim zijn. Een stad geldt als ‘smart’ wanneer investeringen op het gebied van menselijk en sociaal kapitaal, traditionele infrastructuur en disruptieve technologieën bijdragen aan duurzame economische groei en een hoge kwaliteit van leven, gecombineerd met een vanuit participatief bestuur bepaald en weldoordacht beleid omtrent het gebruik van natuurlijke bronnen. Factoren die bijdragen aan het ontstaan van zo’n slimme stad zijn disruptieve technologieën, grote hoeveelheden data en slimme mensen. Door grote vooruitgang op het gebied van datavergaring- en verwerking is het mogelijk het idee van ruimtelijke planning veel preciezer en actueler vorm te geven. In Rotterdam werkt men aan een soortgelijk initiatief waarin een digitaal 3D-model van de stad wordt gecreëerd dat vervolgens kan worden gebruikt voor onder meer simulaties en analyses.(Bron: Consultancy.nl 19 juni 2017)