Nieuw vanaf 1 juli: EPC ook verplicht voor woningen zonder verwarming

 

Wie vandaag een pand zonder verwarming verkoopt of verhuurt, hoeft geen energieprestatiecertificaat (EPC) te kunnen voorleggen.  Vanaf 1 juli komt daar echter verandering in. Dan wordt de uitzonderingsregel voor woningen zonder verwarming geschrapt.

 

Vandaag moet er geen EPC aanwezig zijn op het moment van de tekoop- of tehuurstelling indien er geen verwarmingsinstallatie* staat in de woning. Dit vormt één van de voornaamste vrijstellingen op de EPC-informatieplicht, die bijvoorbeeld kan worden aangewend voor de verkoop van casco-woningen.

 

Ongewenste effecten wegwerken

Volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) brengt deze vrijstelling een aantal ongewenste effecten met zich mee. Zo verwijdert men soms de bestaande verwarmingsinstallatie om te vermijden dat er een EPC moet worden opgemaakt. Bovendien vallen woningen, die volledig gerenoveerd werden maar waarin de verwarming nog niet geïnstalleerd is, bij verkoop buiten het toepassingsgebied van de EPC-informatieplicht. Nochtans zullen net deze woningen gebaat zijn bij een gunstig EP-kengetal.

 

Nieuwe regels op 1 juli

Om deze ‘ongewenste effecten’ weg te werken heeft de Vlaamse regering beslist om de vrijstelling voor woningen zonder verwarmingsinstallatie te schrappen. Vanaf 1 juli 2017 zullen ook gebouwen zonder verwarming als geklimatiseerd worden beschouwd. Ook in die gebouwen zal een EPC aanwezig moeten zijn bij de tekoop- of tehuurstelling, met de gepaste vermeldingen in de publiciteit.

 

Wat als de publiciteit werd opgestart voor 1 juli 2017 (en er dus geen EPC aanwezig diende te zijn bij de tekoop- of tehuurstelling), maar de onderhandse verkoopovereenkomst of de huurovereenkomst pas na 1 juli 2017 wordt afgesloten?

Het is niet omdat men nog van de vrijstelling kon genieten bij de opstart van de publiciteit, dat er daarom na 1 juli 2017 ook een vrijstelling bestaat voor de informatieplicht op het niveau van het compromis. Op het moment van ondertekening van het compromis of de huurovereenkomst zal er dus wel degelijk een EPC vereist zijn.

 

Bron: CIBweb - Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft diverse bepalingen inzake energie-efficiëntie (BS 15 09 2016)

 

Onder niet verwarmd verstaat men: het ontbreken van een vast warmteopwekkings- of afgiftesysteem.